OBCHODNÉ PODMIENKY

SPOLOČNOSTI FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES SR s.r.o
redmet obchodných podmienok

1.1 Tieto obchodné podmienky (ďalej len „Podmienky“) upravujú práva a povinnosti spoločnosti FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES SR s.r.o, IČO: 31 344 143, so sídlom Dúbravská cesta 2, Bratislava 841 04, zapísané v obchodnom registri vedenom Okresným súdom v Bratislave, oddiel: Sro, vložka č. 4503 (ďalej len „Prevádzkovateľ“);
registrovaných i neregistrovaných užívateľov (ďalej len „užívatelia“ alebo jednotlivo „užívateľ“) internetových stránok, ktoré sú prevádzkované alebo spravované Prevádzkovateľom alebo sú vytvorené a prevádzkované za účelom podpory a optimalizácie používania internetových stránok prevádzkovaných Prevádzkovateľom alebo podania širších a nových informácií, než ktoré sú uvedené na internetových stránkach prevádzkovaných Prevádzkovateľom, vrátane subdomén, domén tretieho radu (ďalej len „internetové stránky“), a to bez ohľadu na to, aké hardwarové a softwarové vybavenie je pritom využívané;
zákazníkom Prevádzkovateľa;
členov dealerskej siete Prevádzkovateľa v Slovenskej republike; predplatiteľov a odberateľov firemných časopisov, newsletterov a propagačných materiálov Prevádzkovateľa;
účastníkov test drivov, akcií a súťaží usporadúvaných Prevádzkovateľom; osôb využívajúcich softwarové aplikácie vytvorené Prevádzkovateľom alebo tretími osobami pre Prevádzkovateľa na mobilných telefónoch, smartphonoch, tabletoch, touchpadoch a obdobných zariadeniach;
osôb navštevujúcich alebo zdieľajúcich profil Prevádzkovateľa v sociálnych médiách (sietí), ako je napr. Facebook (fanúšikovia facebookových stránok Prevádzkovateľa), Youtube, Twitter, Foursquare; vrátane osôb zúčastňujúcich sa súťaží Prevádzkovateľa na Facebooku;
a všetkých ďalších osôb využívajúcich služby poskytované Prevádzkovateľom
(všetky osoby uvedené v článku 1.1 s výnimkou Prevádzkovateľa, osôb, ktoré vytvorili pre Prevádzkovateľa softwarovú aplikáciu, a členov dealerskej siete Prevádzkovateľa ďalej len „zákazníci“ alebo jednotlivo „zákazník“) pri

1. spracovaní osobných údajov;
2. zasielaní obchodných ponúk;
3. zodpovednosti za obsah internetových stránok;
4. užívaní internetových stránok užívateľom;
5.2012 strana 1 (celkem 1)5. nakladaní s príspevkami užívateľov;
6. účasti v test drivoch, akciách, súťažiach;
7. komunikácí na facebookových a iných stránkach Prevádzkovateľa v sociálnych médiách;
8. užívaní softwarových aplikácií.

1.2 Internetové stránky prevádzkované Prevádzkovateľom zahŕňajú najmä tieto internetové domény:

8.1 www.fiat.sk;
8.2 www.fiatprofessional.sk;
8.3 www.alfaromeo.sk;
8.4 www.lancia.sk;
8.5 www.jeep.sk;
8.6 www.fiatpeople.sk;
8.7 www.funtodrive.sk.

Spracovanie osobných údajov

1.3 Na spracovanie osobných údajov sa vzťahuje zákon č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon č. 428/2002 Z.z.“). V zmysle definícií obsiahnutých v zákone č. 428/2002 Z.z. je zákazník dotknutou osobou a Prevádzkovateľ je prevádzkovateľom. Ochrana osobných údajov je zaistená v súlade so zákonom č. 428/2002 Z.z.

1.4 Tým, že zákazník poskytne Prevádzkovateľovi alebo členovi dealerskej siete Prevádzkovateľa na internetových stránkach, pri test drive, akciu alebo súťaž, prostredníctvom softwarovej aplikácie, v sociálnych médiách alebo v súvislosti s použitím produktov alebo služieb Prevádzkovateľa alebo člena dealerskej siete Prevádzkovateľa svoje osobné údaje, napr. vyplnením a odoslaním registračného formulára na internetových stránkach, registráciou pri kúpe vozidla, objednávkou servisu, vyplnením a odoslaním predtlačeného formulára na objednanie predplatného alebo k účasti v súťaži, objednaním predplatného na telefónnej linke alebo iným spôsobom, udeľuje Prevádzkovateľovi svoj súhlas so spracovaním takto poskytnutých osobných údajov; to neplatí, ak zákazník výslovne uvedie, že takýto súhlas neudeľuje. Osobné údaje zákazníka môžu zahŕňať najmä meno, priezvisko, bydlisko, elektronické kontakty zákazníka (e-mail, telefón, fax atď.). Tento súhlas udeľuje zákazník dobrovoľne a na dobu neurčitú s tým, že je oprávnený ho kedykoľvek odvolať, a to písomným prehlásením doručeným Prevádzkovateľovi. Prevádzkovateľ môže na základe písomnej zmluvy poveriť spracovaním osobných údajov tretiu osobu. Spracovateľom môže byť spoločnosť M E D I A T E L , spol. s r.o., spoločnosť Picabo.cz, a.s., spoločnosť Brandz Friendz s.r.o., spoločnosť Adaptic s.r.o., správcovia internetových stránok prevádzkovaných Prevádzkovateľom a iné osoby; zoznam týchto osôb je uvedený na internetových stránkach prevádzkovaných Poskytovateľom. Poskytnuté osobné údaje je Prevádzkovateľ oprávnený poskytnúť ďalším osobám, a to členom dealerskej siete Prevádzkovateľa, osobám, ktoré budú zaisťovať účely uvedené nižšie v odseku 1.6, alebo osobám, s ktorými Prevádzkovateľ tvorí koncern, vždy však len pre využitie na účel, ku ktorému boli zákazníkom poskytnuté.

1.5 Zákazník má tieto práva:
8.8 právo prístupu k osobným údajom;
8.9 právo na opravu osobných údajov;
8.10 právo požiadať prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa o vysvetlenie, ak zistí alebo sa domnieva, že prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ vykonáva spracovanie jeho osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou súkromného a osobného života dotknutých osôb alebo v rozpore so zákonom, najmä ak sú osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovania;
8.11 právo požadovať, aby prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ odstránil vzniknutý stav uvedený pod písmenom c); najmä môže ísť o blokovanie, vykonanie opravy, doplnenie alebo likvidáciu osobných údajov;
8.12 právo obrátiť sa priamo na Úrad na ochranu osobných údajov SR, ak Prevádzkovateľ žiadosti zákazníka podľa písmena c) alebo d) nevyhovie; zákazník sa tiež môže so svojím podnetom obrátiť na Úrad na ochranu osobných údajov SR priamo.

1.6 Ak nie je zákazník v konkrétnom prípade pri poskytnutí osobných údajov Prevádzkovateľovi informovaný inak, budú poskytnuté osobné údaje spracované k niektorému alebo niektorým z týchto účelov:

8.13 starostlivosť o vozidlo (vykonávanie bezpečnostných a technických zvolávacích kampaní),
8.14 cestná asistenčná služba,
8.15 prieskum indexu spokojnosti zákazníka,
8.16 oznamovanie zmien v organizácii predajní a servisnej sieti vozidiel,
8.17 vykonávanie príležitostných komerčných a marketingových akcií,
8.18 plnenie zmluvy uzatvorenej Prevádzkovateľom,
8.19 ponúkanie obchodu alebo služieb.

Obchodné ponuky

1.7 Uvedením kontaktného údaja (napr. e-mailu alebo poštovej adresy) udeľuje zákazník Prevádzkovateľovi súhlas na zasielanie obchodných ponúk, vrátane reklamy a propagačných materiálov (ďalej len „obchodné ponuky“), Prevádzkovateľa alebo jeho obchodných partnerov prostredníctvom uvedeného kontaktného údaja.
1.8 Obchodná ponuka musí byť označená ako obchodná ponuka.
1.9 Ak zákazník nesúhlasí so zasielaním obchodných ponúk, je povinný toto písomne Prevádzkovateľovi oznámiť. V obchodnej ponuke bude uvedená platná adresa, na ktorú môže zákazník priamo a účinne zaslať informáciu o tom, že si nepraje, aby mu boli obchodné informácie odosielateľom naďalej zasielané.
1.10 Na zasielanie obchodných ponúk sa vzťahuje zákon č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách.

Odmienky užívania internetových stránok

1.11 Užívateľ, ktorý navštívi internetové stránky, je povinný sa najskôr oboznámiť s týmito Podmienkami. Ak používateľ nesúhlasí s ľubovoľným ustanovením týchto Podmienok, je povinný bez zbytočného odkladu internetové stránky opustiť. Akýmkoľvek použitím internetových stránok alebo ich zobrazením či prístupom k nim (ďalej len „použitie“) potom, čo sa užívateľ s týmito Podmienkami zoznámil alebo mal možnosť sa zoznámiť, vyjadruje užívateľ bezpodmienečný súhlas s týmito Podmienkami.
1.12 Prístup na niektoré internetové stránky môže byť úplne alebo čiastočne podmienený poskytnutím niektorých osobných údajov. Na spracovanie osobných údajov sa vzťahuje článok 1.2 týchto Podmienok.
1.13 Prevádzkovateľ alebo jeho zmluvní partneri sú držiteľmi autorských práv v zmysle zákona č. 618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) (ďalej len „zákon č. 618/2003 Z.z.“), priemyselných alebo iných práv k všetkým súčastiam internetových stránok, a to najmä textov, grafiky, multimediálneho obsahu, ako aj zdrojového kódu softwarových aplikácií, ktoré tvoria súčasť internetových stránok. Užívateľ užitím internetových stránok a užívaním softwarových aplikácií na nich umiestených nezískava oprávnenie užívať obsah internetových stránok alebo ich súčastí akýmkoľvek iným spôsobom, než ktorý je výslovne uvedený na internetových stránkach alebo ktorý jednoznačne vyplýva z účelu príslušnej internetovej prezentácie alebo softwarovej aplikácie.
1.14 Zverejnenie akýchkoľvek údajov či informácií na internetových stránkach, s výnimkou týchto Podmienok, nemá povahu právneho úkonu smerujúceho k vzniku právneho vzťahu medzi Prevádzkovateľom a užívateľom, ak nebude v jednotlivých prípadoch výslovne uvedené inak. 1.15 Prevádzkovateľ nezaručuje nepretržitý prístup na internetové stránky.

Zodpovednosť za obsah internetových stránok

1.16 Prevádzkovateľ nezodpovedá za funkčnosť, dostupnosť, aktuálnosť, presnosť a vecnú správnosť celého obsahu zverejneného na internetových stránkach, ak nie je ďalej ustanovené inak. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek meniť obsah takto zverejnených informácií.
1.17 Prevádzkovateľ zodpovedá za ním publikovaný obsah internetových stránok. Prevádzkovateľ nezodpovedá za akýkoľvek obsah, ktorý nemôže ovplyvniť (najmä bannery, linky, reklamy, komentáre užívateľov) a ďalej nezodpovedá za obsah stránok, na ktoré odkazuje.
1.18 Kliknutím na niektoré odkazy na internetových stránkach môže dôjsť k presmerovaniu na www stránky tretích strán.
1.19 Prevádzkovateľ je plne oprávnený kedykoľvek odstrániť akúkoľvek súčasť obsahu internetových stránok, ktorý je v rozpore s právnym poriadkom Slovenskej republiky, v rozpore s dobrými mravmi, prípadne ohrozuje verejný poriadok alebo svojím obsahom nezodpovedá oprávneným záujmom Prevádzkovateľa, najmä obsah klamlivý alebo nepravdivý, hanlivý pre niektorý národ alebo jazyk, etnickú skupinu alebo rasu alebo obsah, ktorý verejne propaguje násilie alebo iné protiprávne konanie alebo podnecuje k nenávisti voči jednotlivcovi alebo skupine alebo k obmedzovaniu ich práv a slobôd.

Povinnosti užívateľa pri užívaní internetových stránok

1.20 Užívateľ je povinný sa pri užívaní internetových stránok riadiť platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky, vždy konať v súlade s dobrými mravy, pravidlami poctivého obchodného styku a s týmito Podmienkami, nepoškodzovať dobré meno a práva Prevádzkovateľa alebo iných užívateľov.
1.21 Užívateľ nie je oprávnený najmä

8.20 zasahovať akýmkoľvek spôsobom do obsahu či technických parametrov internetových stránok bez súhlasu Prevádzkovateľa;
8.21 porušovať zabezpečenie internetových stránok;
8.22 komerčne využívať akékoľvek časti internetových stránok spôsobom, ktorý by ich mohol poškodiť;
8.23 používať programy alebo vybavenie, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na správnu prevádzku internetových stránok;
8.24 využívať priamo alebo nepriamo internetové stránky k rozosielaniu nevyžiadaných správ (spamov), reťazových správ, hoaxu a odkazov na stránky, ktoré porušujú zákony SR;
8.25 zaniesť na internetové stránky vírusy alebo akékoľvek iné nebezpečné či škodlivé programy či kódy;
8.26 vytvárať falošné správy za účelom falšovania identity odosielateľa alebo sa pokúšať preniknúť na účet iného užívateľa;
8.27 uvádzať Prevádzkovateľovi nepravdivé údaje alebo údaje v podstatných ohľadoch neúplné alebo zavádzajúce;
8.28 pokúšať sa získať prístup k tým súčastiam internetových stránok, ktoré sú vylúčené z používania verejnosťou;
8.29 zverejňovať na internetových stránkach texty alebo obrázky s obsahom, ktorý je v rozpore s právnym poriadkom Slovenskej republiky, najmä ktorý hanobí niektorý národ alebo jazyk, etnickú skupinu či rasu, alebo ktorý verejne podnecuje k nenávisti voči jednotlivcovi či skupine alebo k obmedzovaniu ich práv a slobôd, alebo ku ktorým nemá užívateľ zodpovedajúce autorské alebo iné práva,
8.30 zverejňovať na internetových stránkach texty alebo obrázky s pornografickým obsahom.

1.22 Ak užívateľ poruší svoje povinnosti stanovené týmito Podmienkami, je Prevádzkovateľ oprávnený znemožniť mu prístup na internetové stránky a bezodkladne odstrániť akúkoľvek súčasť obsahu internetových stránok, ktorú vytvoril užívateľ, alebo ktorá je dôsledkom porušenia povinností užívateľa.

Súhlas s použitím príspevku

1.23 Ak užívateľ umiesti na internetové stránky v súvislosti s ich užívaním v elektronickej podobe akékoľvek materiály, ktoré sú autorským dielom podľa zákona č. 618/2003 Z.z., najmä autorské texty, fotografie, kresby, obrázky (ďalej len „príspevky“), udeľuje týmto umiestením Prevádzkovateľovi súhlas k bezplatnému a časovo neobmedzenému užívaniu takýchto autorských diel na internetových stránkach, v iných médiách s internetovými stránkami súvisiacimi, v tlači vydávanej Prevádzkovateľom alebo treťou osobou pre Prevádzkovateľa a na plagátoch, reklamných zariadeniach, letákoch či podobných materiáloch. Užívateľ ďalej udeľuje súhlas k použitiu týchto príspevkov k účelom marketingovým a propagačným, vrátane práva na poskytnutie vyššie uvedených oprávnení k príspevkom tretej osobe.
1.24 Všetky oprávnenia k užívaniu príspevku udeľuje užívateľ Prevádzkovateľovi bez množstevného obmedzenia a bezplatne, a to na dobu 70 rokov, ak nie je v podmienkach konkrétnej akcie či súťaže uvedené inak, alebo ak užívateľ výslovne neustanoví, na akú dobu, nie kratšiu ako 1 rok, toto právo udeľuje.
1.25 Ak budú príspevky zachytávať osobnostné atribúty užívateľa, najmä písomnosti osobnej povahy, podobizne, obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy týkajúce sa fyzickej osoby alebo jej prejavov osobnej povahy, udeľuje užívateľ Prevádzkovateľovi súhlas s používaním takýchto osobnostných atribútov spôsobom uvedeným v článku 1.23 týchto Podmienok. Článok 1.24 sa použije obdobne.
1.26 Tým, že užívateľ umiestni svoje príspevky na internetovej stránke, potvrzuje, že je oprávnený poskytnúť Prevádzkovateľovi všetky práva uvedené vyššie v článku 1.23 týchto Podmienok a že nikto nemá k týmto príspevkom akékoľvek práva, ktoré by v tom užívateľovi bránili. Ak sa toto prehlásenie užívateľa ukáže byť nepravdivé, je Prevádzkovateľ oprávnený požadovať od užívateľa náhradu akejkoľvek škody a nákladov týmto spôsobených.
1.27 Prevádzkovateľ si tiež vyhradzuje právo príspevky nevyužiť a z internetových stránok ich odstrániť, a to najmä v prípade, že sú v rozpore s povinnosťami užívateľa podľa článku 1.19 týchto Podmienok.
1.28 Ak užívateľ umiestni svoj príspevok do časti internetových stránok prístupných iným užívateľom, nenesie Prevádzkovateľ zodpovednosť za využitie príspevku inými užívateľmi a za následky.
1.29 ©2016 FCA US LLC. Všetky práva vyhradené. Chrysler, Dodge, Jeep, Ram, Mopar a SRT sú registrované ochranné známky spoločnosti FCA US LLC.

Sociálne médiá

1.29 Čl. 4 až 7 sa primerane použijú na sociálne médiá (napr. Facebook, Youtube, Twitter, Foursquare).

Podmienky účasti v súťažiach

1.30 Ak Prevádzkovateľ usporiada pre zákazníkov súťaž, upraví práva a povinnosti zákazníkov, ktorí sa zúčastnili súťaže, okrem týchto Podmienok, aj zvláštnymi súťažnými podmienkami vydanými Prevádzkovateľom pre príslušnú súťaž (ďalej len „súťažné podmienky“). Tieto súťažné podmienky budú uverejnené na internetových stránkach Prevádzkovateľa.
1.31 Ak nie je v súťažných podmienkach stanovené inak, vzťahujú sa na účasť zákazníkov v súťaži tieto pravidlá 8.31 právo zúčastniť sa súťaže majú všetky osoby, ktoré v dobe prihlásenia dosiahnu vek najmenej 18 let a majú trvalé bydlisko v Slovenskej republike;
8.32 súťaže sa nemôžu zúčastniť zamestnanci Prevádzkovateľa, osôb, s ktorými Prevádzkovateľ tvorí koncern, a sponzorov výherných cien, ich rodinní príslušníci a osoby žijúce s nimi v spoločnej domácnosti;
8.33 je zakázané prevádzkovať automatickú registráciu na služby prostredníctvom paidmailer lotérie alebo iného automatického rozosielania;
8.34 jedna osoba sa nesmie opakovane zúčastniť jednej súťaže, najmä prostredníctvom niekoľkonásobných registrácii pod rôznymi emailovými adresami;
8.35 Prevádzkovateľ má právo diskvalifikovať zo súťaže a vylúčiť zo zlosovania zákazníkov, ktorí zmanipulovali alebo sa pokúsili zmanipulovať účasť v súťaži alebo priebeh súťaže, ktorí porušili alebo sa pokúsili porušiť súťažné podmienky alebo tieto Podmienky alebo ktorí sa pokúsili iným nekalým spôsobom ovplyvniť alebo narušiť výsledok súťaže, najmä vyhrážkami a/alebo obťažovaním zamestnancov Prevádzkovateľa alebo ostatých účastníkov súťaže;
8.36 účasť v súťaži je podmienená poskytnutím údajov v rozsahu stanovenom Prevádzkovateľom;
8.37 Prevádzkovateľ je oprávnený požadovať od účastníka súťaže doloženie poskytnutých údajov;
8.38 vyhodnotenie súťaže prebehne behom nasledujúcich 30 dní po ukončení súťaže, ak Prevádzkovateľ neoznámi inú lehotu;
8.39 ceny výhercom poskytuje Prevádzkovateľ alebo iná osoba uvedená v súťažných podmienkach alebo v upútavke súťaže. Ceny preberajú výhercovia na svoje vlastné riziko a prevzatím ceny preberá výherca plnú zodpovednosť za všetky prípadné škody, ktoré by mu alebo tretím osobám mohli použitím či využitím ceny vzniknúť;
8.40 ceny nie sú súdne vymáhateľné, sú neprenosné a nevymeniteľné;
8.41 ak je cena zaslaná výhercovi na adresu uvedenú Prevádzkovateľovi týmto účastníkom súťaže a vráti sa späť ako nevyzdvihnutá či neprevzatá, a to z akýchkoľvek dôvodov, a výherca nepožiada o jej opätovné zaslanie do šesťdesiatich dní od vrátenia ceny, nárok na výhru zaniká;
8.42 ak výherca neuvedie adresu k zaslaniu ceny do šesťdesiatich dní od uverejnenia mien výhercov alebo ak sa v rovnakej lehote nedostaví a nevyzdvihne si cenu, ktorú mu nie je možné zaslať držiteľom poštovnej licencie, nárok na výhru zaniká;
8.43 nárok na výhru nie je možné postúpiť;
8.44 mená výhercov budú po skončení súťaže uverejnené (vo forme: meno, priezvisko a príp. mesto) na internetových stránkach a podľa uváženia Prevádzkovateľa v jeho propagačných materiáloch;
8.45 Prevádzkovateľ má právo kedykoľvek súťaž zmeniť, zmeniť a kontrolovať jej pravidlá a podmienky, alebo ju úplne zrušiť. O všetkých takýchto skutočnostiach bude informovať prostredníctvom internetových stránok;
8.46 Prevádzkovateľ nehradí účastníkom súťaže akékoľvek náklady prípadne vzniknuté účastníkom súťaže v súvislosti s účasťou v súťaži alebo výhrou.

Záverečné ustanovenia

1.32 Tieto Podmienky sú platné a účinné dňom ich zverejnenia. Za okamih zverejnenia sa považuje okamih umiestenia Podmienok na internetové stránky. Tieto Podmienky je oprávnený meniť či dopĺňať len Prevádzkovateľ, a to kedykoľvek. Prevádzkovateľ oznámi zmenu Podmienok upozornením na internetových stránkach. Súhlas s novým znením Podmienok vyjadrí užívateľ tým, že bude internetové stránky užívať od okamihu oznámenia zmeny Podmienok. Pravidlá používania súborov cookie

Pravidlá používania súborov cookie?
Súbory cookie sú malé textové súbory uložené do Vášho počítača alebo mobilného zariadenia pri návšteve našich webových strán.

Prečo používame súbory cookie
Súbory cookie používame, aby sme zaistili, že Vám poskytujeme tie najlepšie zážitky na našich webstránkach. Naše webové stránky používajú súbory cookie, ktoré by mohli zahŕňať aj súbory cookie tretích strán, na odosielanie reklamy, ktorá má pre Vás význam.

Sú všetky súbory cookie rovnaké?
Súbory cookie je možné klasifikovať nasledovne.
Súbory cookie relácie. Tieto súbory cookie sú automaticky vymazané pri zatvorení prehliadača.
Trvalé súbory cookie. Tieto súbory cookie zostávajú vo Vašom zariadení až do skončenia ich platnosti (môže ísť o minúty, dni alebo roky od vytvorenia/aktualizácie súborov cookie).
Súbory cookie tretích strán. Tieto súbory cookie sú ukladané v mene tretích strán.
Súbory cookie môžu byť spravované a vymazané nastavením Vášho prehliadača. To však môže zabrániť správnemu používaniu niektorých funkcií na našich webových stránkach.
Ak chcete získať ďalšie informácie, navštívte stránku www.aboutcookies.org alebo www.allaboutcookies.org.

Ako spravovať súbory cookie pomocou nášho webového sídla
Aby sme pre Vás zabezpečili najlepšie možnosti v oblasti správy súborov cookie, súbory cookie z tohto webového sídla zaraďujeme do štyroch kategórií na základe ich účelu: základné, pohodlie, výkon, reklama.

Každú z vyššie uvedených kategórií súborov cookie môžete povoliť alebo zakázať priamo z tejto webovej stránky (s výnimkou základných súborov cookie, ktoré sú nevyhnutne potrebné). Webové sídlo v prípade súborov cookie tretích strán takéto súbory cookie nebude po ich zakázaní používať (nemôžeme ich odstrániť).

Základné: Tieto súbory cookie sú nevyhnutné na správne fungovanie webových stránok a ich funkcií. Napr.: súbory cookie na overenie totožnosti.

Pohodlie: Tieto súbory cookie nám umožňujú zvýšiť komfort a použiteľnosť webových stránok a poskytovať rôzne funkcie. Napr.: súbory cookie pre oblasť pohodlia môžu byť použité na ukladanie výsledkov vyhľadávania, jazyka, veľkosti písma.

Výkon: Tieto súbory cookie zhromažďujú informácie o tom, ako používate webové stránky. Súbory cookie pre oblasť výkonu nám pomáhajú napríklad pri identifikácii obzvlášť obľúbených oblastí našich webových strán. Týmto spôsobom môžeme konkrétnejšie prispôsobiť obsah našich webových stránok Vašim potrebám a zlepšiť tak to, čo Vám ponúkame.

Reklama: Tieto súbory cookie sa používajú na odosielanie reklamných a propagačných informácií, ktoré sú pre Vás relevantné, napr. na základe webových stránok, ktoré ste navštívili.