„Vyhraj novú Alfa Romeo na víkend s plnou nádržou“

1. Usporiadateľ súťaže:

Usporiadateľom súťaže s názvom „Vyhraj novú Alfa Romeo na víkend s plnou nádržou “ (ďalej len súťaž) je spoločnosť F Automobil Import, s.r.o., so sídlom Prievozská ulica 4/C, 821 09 Bratislava, IČO: 31344143 zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava 1, oddiel Sro, vložka č. 4503/B (ďalej len „usporiadateľ“). Usporiadateľ vydáva tieto Pravidlá súťaže (ďalej len „pravidlá“).

 

2. Trvanie súťaže:

Súťaž sa uskutočňuje od 1. 5. 2023 do odvolania.

 

3. Podmienky účasti v Súťaži:

3.1. Do Súťaže sa môže zapojiť každá fyzická osoba, ktorá je staršia ako 18 rokov, má plnú spôsobilosť na právne úkony a trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, a ktorá splní všetky ďalšie podmienky Súťaže ustanovené v týchto Pravidlách súťaže (ďalej len „Účastník").

3.2. Zo Súťaže sú vylúčené (i) osoby v pracovnom pomere alebo v pomere obdobnom pracovnémupomeru k Usporiadateľovi, Zástupcovi Usporiadateľa a osoby im blízke, (ii) osoby v pracovnom pomere alebo v pomere obdobnom pracovnému pomeru k reklamným a promo agentúram spojených s touto Súťažou a osoby im blízke a (iii) ostatné osoby, ktoré sa akokoľvek podieľajú na zabezpečení a realizácii tejto Súťaže. Blízkou osobou sa rozumie osoba v zmysle § 116 Občianskeho zákonníka.

 

4. Pravidlá súťaže:

Do Súťaže bude zaradený každý Účastník, ktorý počas doby trvania Súťaže vyplní dotazník spokojnosti a prejaví záujem zúčastniť sa súťaže. Usporiadateľ nie je zodpovedný za technické či programové chyby a omyly vzniknuté počas registrácie a riadenia súťaže.

 

5. Žrebovanie:

Výhercovia Súťaže budú vyžrebovaní náhodným výberom zo všetkých Účastníkov, ktorí sa zapojili do Súťaže a splnili všetky podmienky účasti v Súťaži stanovené týmito Pravidlami súťaže.

Žrebovanie výhry prebehne po každom štvrťroku v sídle Usporiadateľa. Žrebovanie uskutoční komisia zložená z troch členov menovaných Zástupcom Organizátora pre tento účel. Žrebovanie vykoná jeden
člen komisie, ktorého určí komisia, náhodným výberom pomocou počítačového programu, ktorý obsahuje e-mailové adresy Účastníkov. O výsledku žrebovania spíše komisia zápisnicu o žrebovaní, ktorú podpíšu všetci členovia komisie a kde bude uvedený predmet výhry a e-mailové adresy výhercov a ich náhradníkov. Vyžrebovaný bude vždy 1 výherca za každý štvrťrok. Výhercov s oznámením o výhre budú kontaktovať zamestnanci usporiadateľa.

 

6. Výhra:

Usporiadateľ v súťaži odovzdáva nasledujúcu výhru:
1 x novú Alfa Romeo na víkend s plnou nádržou

 

V Bratislave 1. 5. 2023

F Automobil Import s.r.o