Pravidlá súťaže „Súťaž ZBAĽ MA, ALFA“

1. Usporiadateľ súťaže:

1.1. Usporiadateľom súťaže s názvom „Súťaž ZBAĽ MA, ALFA“ (ďalej len „Súťaž“) je spoločnosť F Automobil Import, s.r.o., so sídlom Prievozská ulica 4/C, 821 09 Bratislava, IČO: 31344143 zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava 1, oddiel Sro, vložka č. 4503/B (ďalej len „Usporiadateľ“). Usporiadateľ vydáva tieto Pravidlá súťaže (ďalej len „Pravidlá“).

 

1.2. Súťaž bude prebiehať prostredníctvom profilu @AlfaRomeoSK na stránke https://www.facebook.com/AlfaRomeoSK.

 

 

 

2. Trvanie súťaže:

2.1. Súťaž sa uskutoční od 14.7.2023 00:00.01 hod. do 19.7.2023 23:59:59.

 

 

 

3. Podmienky účasti v Súťaži:

3.1.  Do Súťaže sa môže zapojiť každá fyzická osoba, ktorá je staršia ako 18 rokov, ktorá má plnú spôsobilosť na právne úkony a má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a tiež splní všetky ďalšie podmienky Súťaže ustanovené v týchto Pravidlách (ďalej len „Účastník").

 

3.2. Zo Súťaže sú vylúčené (i) osoby v pracovnom pomere alebo v pomere obdobnom pracovnému pomeru k Usporiadateľovi, Zástupcovi Usporiadateľa a osoby im blízke, (ii) osoby v pracovnom pomere alebo v pomere obdobnom pracovnému pomeru k reklamným a promo agentúram spojených s touto Súťažou a osoby im blízke a (iii) ostatné osoby, ktoré sa akokoľvek podieľajú na zabezpečení a realizácii tejto Súťaže. Blízkou osobou sa rozumie osoba v zmysle § 116 Občianskeho zákonníka.

 

 

4. Pravidlá súťaže:

4.1. Do Súťaže bude zaradený každý Účastník, ktorý počas doby trvania Súťaže pridá do komentára pod príspevok ZBAĽ MA, ALFA. Účastník môže pridať komentár aj viackrát, čím však nezvyšuje svoju šancu na získanie výhry. Každý Účastník bude do žrebovania výhercov zaradený iba raz, bez ohľadu na počet vložených odpovedí.

Zároveň musí byť najneskôr v deň skončenia súťaže fanúšikom Facebook stránky značky Alfa Romeo (https://www.facebook.com/AlfaRomeoSK), na ktorej sa zapojil do Súťaže. Zapojením sa, respektíve účasťou v Súťaži, udeľuje Účastník Súťaže súhlas s účasťou v Súťaži a zároveň s Pravidlami súťaže, bez ďalších výhrad. Používanie viacerých facebookových identít jedným Účastníkom je zakázané. Porušenie tohto ustanovenia môže viesť k vylúčeniu Účastníka zo Súťaže. Usporiadateľ si vyhradzuje právo na vylúčenie Účastníka, ktorého odpoveď bude obsahovať vulgárne vyjadrenia, vyjadrenia poškodzujúce dobrú povesť Usporiadateľa súťaže alebo nebude zodpovedať dobrým mravom.

 

 

5. Žrebovanie:

5.1. Výherca Súťaže bude vybraný náhodným výberom z tých Účastníkov, ktorí sa zapojili do Súťaže a pridali požadovaný komentár pod súťažný príspevok na sociálnej sieti Facebook a splnili všetky podmienky účasti v Súťaži stanovené týmito Pravidlami (ďalej len „Výherca“). Vyžrebovaní budú 1 Výherca a jeden náhradník na sociálnej sieti Facebook. Žrebovanie výhry prebehne do 2 pracovných dní od skončenia Súťaže v sídle Usporiadateľa. Výherca bude kontaktovaný do súkromnej správy a Výherca musí po oznámení o výhre kontaktovať Usporiadateľa súkromnou správou s uvedením kontaktných údajov pre dohodnutie odovzdania výhry.

 

 

 

6. Výhra:

Usporiadateľ v Súťaži odovzdá nasledujúcu výhru:

Zapožičanie vozidla Alfa Romeo na týždeň s plnou nádržou

 

 

7.  Odovzdanie výhry:

7.1. Výherca bude vyhlásený a jeho profil označený na sociálnej sieti Facebook. Účastník (Výherca) na základe oznámenia o výhre poskytne Usporiadateľovi bez zbytočného odkladu všetky požadované kontaktné údaje, potrebné na odovzdanie predmetu výhry. Ak Výherca neoznámi Usporiadateľovi tieto kontaktné údaje do 2 pracovných dní od oznámenia o výhre, stráca nárok na výhru. Usporiadateľ je v takom prípade oprávnený v súlade s Pravidlami súťaže odovzdať výhru náhradníkovi. V prípade, ak zanikne nárok na výhru Výhercovi a následne tiež náhradníkovi pre tú istú výhru, táto výhra nebude vôbec odovzdaná.

 

7.2. Výhra bude Výhercovi odovzdaná po dohode obidvoch strán Usporiadateľom, alebo jeho zástupcom. Termín zápožičky vozidla si dohodne Výherca s Usporiadateľom. Odovzdanie aj vrátenie vozidla prebehne v sídle spoločnosti Usporiadateľa v Bratislave.

 

7.3. Nárok výhercu na výhru zanikne a bude vylúčený zo Súťaže v prípade,

a) podľa bodu 7.1.,

b) ak sa Výherca vzdá nároku na výhru,

c) ak Výherca odmietne čerpať (prevziať) výhru,

d) ak sa Výherca v stanovenom čase a/alebo na stanovenom mieste nedostaví na odovzdanie výhry,

e) ak sa (aj dodatočne) zistí, že Výherca nespĺňa hociktorú z podmienok účasti v Súťaži,

f) ak Výherca nesplní hociktorú z povinností súvisiacich s odovzdaním výhry podľa bodu 7.3. týchto Pravidiel súťaže,

g) ak Výhercovi nebude priznaný nárok na výhru pre nesplnenie podmienok účasti v Súťaži.

 

7.4. Výhra je neprenosná. Usporiadateľ neposkytuje alternatívne plnenia, ani peňažnú náhradu za výhru.

 

7.5. Usporiadateľ nezodpovedá za akúkoľvek škodu spôsobenú Výhercovi pri čerpaní výhry alebo v súvislosti s ňou.

 

 

8. Spracúvanie osobných údajov

8.1. Zapojením sa do Súťaže každý Učastník dobrovoľne udeľuje svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov v rozsahu týchto Pravidiel súťaže, za podmienok uvedených nižšie, pričom si je vedomý, že Súťaž je organizovaná na facebookovom účte AlfaRomeoSK prevádzkovanej na sociálnej sieti Facebook. Účastník má právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať (spôsobom viď časť „Práva dotknutej osoby“).

 

8.2. Informácie o ochrane a spracúvaní osobných údajov poskytované Usporiadateľom v rozsahu čl. 13. Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie GDPR“).

 • Usporiadateľ spracúvajúci osobné údaje Účastníkov: Spoločnosť F Automobil Import, s.r.o., so sídlom Prievozská ulica 4/C, 821 09 Bratislava, IČO: 31344143 zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava 1, oddiel Sro, vložka č. 4503/B.
 • Dotknutá osoba: Účastník - fyzická osoba, ktorá sa zapojila sa do Súťaže, fyzická osoba vylúčená z možnosti účasti v Súťaži a vyžrebovaný výherca.
 • Účel spracúvania osobných údajov: (i) zapojenie Účastníka do Súťaže, (ii) preverenie splnenia podmienok účasti v Súťaži Účastníkom, (iii) plnenie práv a povinností vyplývajúcich pre Usporiadateľovi z tejto Súťaže, (iv) žrebovanie víťazného Účastníka - výhercu, (v) kontaktovanie Účastníka v súvislosti s prebiehajúcou súťažou (vi) vyhlásenie výsledkov žrebovania v Súťaži (vii) zabezpečenie riadneho priebehu Súťaže.
 • Právny základ spracúvania osobných údajov:
  • čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia GDPR – súhlas Účastníka, ktorý Účastník udelil svojim dobrovoľným zapojením sa do Súťaže „Súťaž ZBAĽ MA, ALFA“ čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR – plnenie zákonných povinností Usporiadateľa súvisiacich predovšetkým s riadnym priebehom Súťaže v zmysle legislatívy SR upravujúcej organizáciu spotrebiteľských súťaží a v zmysle legislatívy SR súvisiacej s vedením účtovníctva Usporiadateľa (na tieto účely sú spracúvané najmä údaje Účastníka – výhercu v Súťaži, ktorému bola odovzdaná výhra v Súťaži).Poskytnutie osobných údajov je nevyhnutné pre úspešné zapojenie dotknutej osoby, resp. posúdenie či Účastník spĺňa podmienky na zapojenie do Súťaže. V prípade, že Účastník súhlas so spracúvaním osobných údajov odvolá, jeho údaje Usporiadateľ bezodkladne vymaže a Účastník bude vyradený zo Súťaže a z losovania.
 • Príjemcovia, ktorým sú osobné údaje Účastníka poskytované:
  •  súdy a orgány činné v trestnom konaní, exekútori na základe ich vyžiadania a v súlade platnou legislatívou SR a ďalšie tretie strany vymedzené osobitným zákonom (napr. kontrolné orgány a orgány dohľadu, t. j. Slovenská obchodná inšpekcia, Úrad na ochranu osobných údajov SR, daňový úrad atď.), 
  • advokátska kancelária za účelom poskytovania právnych služieb,
  • kuriér / poštový podnik za účelom doručenia zásielky (ak je výhra výhercovi doručovaná poštovou zásielkou / kuriérom),
  • a poverení sprostredkovatelia, ktorých Usporiadateľ na základe zmluvných dojednaní zapojí do organizácie Súťaže.
 • Existencia automatizovaného rozhodovania a vrátane profilovania: automatizované rozhodovanie a profilovanie Účastníkov sa nevykonáva.
 • Zverejňovanie osobných údajov Účastníka a ich cezhraničný tok do tretích krajín: Usporiadateľ súťaže cezhraničný tok do tretích krajín nevykonáva.Z dôvodu ochrany osobných údajov Usporiadateľ na Facebook sociálnej siete, zverejní len Nickname, ktorý vyžrebovaný výherca používa na sociálnej sieti bez ďalších údajov a informácií o dotknutej osobe. Usporiadateľ nenesie zodpovednosť za rozsah osobných údajov zverejnených dotknutou osobou v profile na sociálnej sieti a ich možné prepojenie na výhru v Súťaži.
 • Doba uchovávania osobných údajov:- Na základe súhlasu Účastníka sú jeho osobné údaje spracúvané počas trvania účelu spracúvania osobných údajov (trvania Súťaže), maximálne však po dobu odovzdania výhry výhercovi.
 • Údaje spracúvané na základe zákonných povinností Usporiadateľa budú spracúvané výlučne len v lehotách ktoré definuje príslušná legislatíva SR (najmä údaje výhercu sú spracúvané v zmysle zákona o účtovníctve po dobu 10 rokov od skončenia účtovného obdobia, v ktorom bola Súťaž organizovaná).
 • Práva dotknutej osoby: Účastník ako dotknutá osoba má (i) právo požadovať od Usporiadateľa súťaže prístup k svojim osobným údajom, (ii) právo na opravu / vymazanie / obmedzenie spracúvania osobných údajov, (iii) právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov, (iv) právo na prenosnosť údajov, (v) právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov, (vi) právo podať sťažnosť dozornému orgánu; Účastník, ktorý chce podať žiadosť alebo sťažnosť Usporiadateľovi ohľadom spracúvania osobných údajov a uplatniť si svoje práva (vrátane odvolania súhlasu so spracúvaním údajov), môže tak vykonať písomne na adrese: F Automobil Import, s.r.o., Prievozská ulica 4/C, 821 09 Bratislav

 

8.3. Ďalšie informácie o spracúvaní osobných údajov (v rozsahu čl. 13 a 14 Nariadenia GDPR) spracúvaných spoločnosťou F Automobil Import, s.r.o. sú dostupné na webovom sídle www.alfaromeo.sk v časti „Ochrana osobných údajov“

 

 

9. Záverečné ustanovenia

9.1. Súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, odobrená ani riadená spoločnosťou Facebook a nemá s ňou žiaden vzťah. Facebook nemá voči súťažiacim a Výhercovi žiadne záväzky.

 

9.2. Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu týchto Pravidiel súťaže, na zrušenie Súťaže, dĺžku trvania ako aj jej podmienok. Zmenu Pravidiel a podmienok Súťaže usporiadateľ vhodným spôsobom zverejní. Usporiadateľ nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s nesprávnymi údajmi poskytnutými Účastníkmi Súťaže v súvislosti s neuplatnením, resp. nevyužitím Akcie zo strany Účastníka, ktorý túto Akciu získal.

 

9.3. Výherca nemá právny nárok na výmenu výhry alebo výplatu jej hodnoty formou peňažnej alebo inej kompenzácie (výmenou ceny za peniaze sa rozumie aj výmena ceny za cenný papier, nehnuteľnosť, vklad na vkladnej knižke alebo poistenia a pod.).

 

9.4. Účastník Súťaže berie na vedomie, že výhru nie je možné vymáhať súdnou cestou. V prípade akéhokoľvek sporu týkajúceho sa Súťaže, bude rozhodnutie Usporiadateľa a Usporiadateľa konečné a záväzné.

 

 

V Bratislave 13. 7. 2023

F Automobil Import s.r..o