ZÁKLADNÉ ČASTI ZMLUVY MEDZI SPOLOČNÝMI PREVÁDZKOVATEĽMI

Tento dokument informuje o tom, na aké účely naša spoločnosť F Automobil Import s.r.o. spracúva osobné údaje spoločne s inými subjektmi v postavení spoločných prevádzkovateľov osobných údajov, a aké sú základné časti dohody medzi nami a dotknutým ďalším spoločným prevádzkovateľom osobných údajov pokiaľ ide o spracúvanie osobných údajov.

Základné časti zmluvy medzi spoločnými prevádzkovateľmi - F Automobil Import s.r.o. / Autorizovaný Predajca/Servis Značky

Zmluva o spracúvaní osobných údajov medzi spoločnými prevádzkovateľmi (ďalej len „Zmluva“) je uzavretá medzi:

  1. F Automobil Import s.r.o., so sídlom Prievozská ulica 4/C, 821 09 Bratislava, IČO: 31 344 143, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, vložka č: 4503/B (ďalej len „Dovozca“); a

  2. Vami zvolený Autorizovaný Predajca/Servis Značky (ďalej len „Predajca“)

(Dovozca a Predajca ďalej jednotlivo aj ako „Zmluvná strana“ a spoločne ako „Zmluvné strany“)

a obsahuje nasledujúce základné ustanovenia:

Dotknutá osoba znamená každú fyzickú osobu, ktorej osobné údaje sú spracúvané Dovozcom alebo Predajcom v zmysle Zmluvy, najmä Záujemcov a Zákazníkov.

Nariadenie GDPR znamená nariadenie EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.

Predzmluvné údaje znamená nasledujúce osobné údaje: meno, priezvisko, adresa bydliska, e-mailová adresa, telefónne číslo.

Webová stránka znamená webovú stránku s doménou registrovanou pre územie Slovenskej republiky, ktorú využíva Zmluvná strana na propagáciu produktov a služieb Značky.

Zákazník znamená fyzickú osobu, ktorá vo vlastnom mene kúpi od Predajcu alebo Dovozcu produkty a/alebo služby Značky, ako aj fyzickú osobu, ktorá užíva produkty a/alebo služby Značky zakúpené treťou osobou, u ktorej táto fyzická osoba vykonáva nejakú funkciu alebo činnosť (napr. právnickou osobou, v ktorej je táto fyzická osoba spoločníkom alebo v ktorej pôsobí ako člen štatutárneho, dozorného alebo iného orgánu, ako zamestnanec alebo poskytovateľ služieb na základe živnostenského alebo iného oprávnenia).

Záujemca znamená fyzickú osobu, ktorá kontaktuje Predajcu alebo Dovozcu z dôvodu záujmu o produkty a/alebo služby Značky s cieľom kúpiť ich pre seba alebo pre tretiu osobu, u ktorej vykonáva nejakú funkciu alebo činnosť (napr. právnickú osobu, v ktorej je táto fyzická osoba spoločníkom alebo v ktorej pôsobí ako člen štatutárneho, dozorného alebo iného orgánu, ako zamestnanec alebo poskytovateľ služieb na základe živnostenského alebo iného oprávnenia).

Značka znamená Alfa Romeo.

1. Vo vzťahu k spracúvaniu Predzmluvných údajov, ktoré Záujemca poskytol prostredníctvom registračného formulára na Webovej stránke Dovozcu na účel podľa nasledujúceho odseku 2, vystupujú Zmluvné strany ako spoloční prevádzkovatelia. Pre odstránenie pochybností, Dovozca nevystupuje ako spoločný prevádzkovateľ vo vzťahu k Predzmluvným údajom získaným Predajcom za účelom podľa nasledujúceho odseku 2 iným spôsobom ako prostredníctvom registračného formulára na Webovej stránke Dovozcu; na takto získané Predzmluvné údaje sa táto Zmluva nevzťahuje.

2. Predzmluvné údaje Zmluvné strany spracúvajú na základe žiadosti Záujemcu za účelom zabezpečenia nasledujúcich opatrení pred uzavretím zmluvy:

  • predloženia Záujemcovi cenovej ponuky na produkty/služby Značky,
  • poskytnutia plnenia Záujemcovi vo forme testovacej jazdy, a/alebo
  • poskytnutia iného plnenia Záujemcovi súvisiaceho s jeho záujmom o Značku.

3. Vo vzťahu k Predzmluvným údajom získaným prostredníctvom registračného formulára na Webovej stránke Dovozcu zodpovedá Dovozca za riadny výkon všetkých informačných povinností prevádzkovateľa v zmysle článku 13 Nariadenia GDPR. Dovozca sa zaväzuje informovať Dotknutú osobu, že všetky svoje práva voči spoločným prevádzkovateľom v zmysle Nariadenia GDPR môže vykonať u ktorejkoľvek Zmluvnej strany.

4. S výnimkou Predzmluvných údajov, ku ktorým majú Zmluvné strany právo spracúvania z iného dôvodu ako podľa odseku 2 vyššie, Zmluvné strany sa zaväzujú Predzmluvné údaje získané prostredníctvom Webovej stránky Dovozcu spracúvať výlučne do doby naplnenia účelu podľa odseku 2 vyššie, maximálne však jeden rok od ich získania.